سیزدهمین کنگره بازآموزی بیمارستان امام خمینی

آموزش مجازی گروه گوش، گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امامی

اپروچ به SSNHL

دکتر کوهی

اپروچ به Tinnitus

دکتر متصدی

اپروچ به اتواسکلروز

دکتر برقعی

بازسازی زنجیره استخوانچه ای

دکتر یزدانی

رادیولوژی کاربردی تمپورال

دکتر امیر زرگر

اپروچ به منییر

دکتر ربانی

میگرن وستیبولار