سیزدهمین کنگره بازآموزی بیمارستان امام خمینی

آموزش مجازی گروه گوش، گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر پدرام برقعی
(آنلاین برگزار خواهد شد)


دکتر رضا بیاضیان


دکتر ریحانه حیدری


دکتر رضا عرفانیان


دکتر مهتاب ربانی اناری


دکتر سارا رهاوی


دکتر فاطمه سادات میراشرفی