سیزدهمین کنگره بازآموزی بیمارستان امام خمینی

آموزش مجازی گروه گوش، گلو و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امین آمالی

دکتر محمد صادقی

دکتر بابک ساعدی

دکتر امیر آروین سازگار

دکتر اردوان تاج الدینی

دکتر شاهین باستانی نژاد

دکتر سعید گلپروران