فیلم های پنجمین کنگره سرطان مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی شهید بهشتی

تاریخ 12 تا 14 آبان ماه 1400

روز اول

روز دوم

روز سوم